Si dividim la població en grups d’edat de deu anys, només una cohort té més població nascuda fora dels territoris de llengua catalana: els nascuts a les dècades dels trenta i dels quaranta. Aquests grups superen ja l’edat de jubilació, en l’actualitat. La proporció de població autòctona és clarament superior en les generacions nascudes a partir dels anys seixanta, que és la població actualment activa. Les generacions més joves tenen, fins i tot, una proporció d’autòctons notablement superior, perquè, en part, l’any 2013 encara no havien rebut migracions laborals, que es produeixen a partir dels divuit anys. Vegem-ho en el gràfic 1.

Gràfic 1.Origen geogràfic dels enquestats segons l’any de naixement en percentatge

Font: EULP, 2013.

Amb tot, bona part dels autòctons descendeixen de progenitors nascuts fora dels territoris de llengua catalana (TLC), i aquest origen familiar divers ha fet que augmenti també la diversitat en l’origen sociolingüístic de la població autòctona cohort rere cohort, amb l’increment de la proporció de castellanoparlants inicials. Aquest augment arriba al seu màxim en la generació dels autòctons nascuts els anys setanta —que en l’estudi de l’any 2013 tenen entre trenta-cinc i quaranta-cinc anys— amb una proporció de sis autòctons castellanoparlants inicials per cada quatre de catalanoparlants. Amb tot, les cohorts autòctones més joves tenen una proporció major de catalanoparlants que els seus antecessors, i ja mantenen una proporció similar de catalanoparlants i castellanoparlants inicials. Vegem-ho en el gràfic 2.

Gràfic 2.Llengua inicial (L1) dels autòctons en percentatge

           Font: EULP, 2013.

També ha augmentat la diversitat en l’origen sociolingüístic de la població al·lòctona, que en les generacions més joves té pràcticament la mateixa proporció de parlants inicials de castellà que d’altres llengües (i combinacions). Vegem-ho en el gràfic 3.

Gràfic 3. Llengua inicial (L1) dels al·lòctons en percentatge

Font: EULP, 2013.

Si prenem en conjunt tota la població, tot i que el castellà és la llengua inicial (L1) majoritària de totes les cohorts nascudes a partir dels anys vint, en les generacions més joves de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població de 2013 tendeix a la baixa. Vegem-ho en el gràfic 4.

Gràfic 4.Llengua inicial (L1) de la població general en percentatge

Font: EULP, 2013.