La breu revisió que hem fet de diversos informes internacionals sobre cohesió social ens mostra, en primer lloc, que les referències a la incidència que hi tenen els factors sociolingüístics i a les maneres de mesurar-la són escasses en general.

Aquesta és també la percepció que es va posar en relleu en un congrés dedicat específicament a analitzar la influència de la diversitat lingüística en la cohesió social (Coleman, 2015).[12] En aquesta publicació, en efecte, es constata l’escàs interès que mostren els estudis sobre cohesió social per la dimensió sociolingüística —només solen ocupar-se’n en els aspectes educatius—, per més que hi ha moltes evidències —i entre elles, s’hi esmenta el cas de Catalunya— de la importància que té la dimensió lingüística en la cohesió social —en l’acolliment de la immigració, per exemple. Les competències lingüístiques són rellevants en l’educació intercultural, la facilitat de comunicació intercultural, l’accés a la informació, la mobilitat social, etc., i per tant són crucials per a la cohesió social.

Tot i això, les intervencions en aquell congrés s’orientaven a l’anàlisi de casos des d’una perspectiva política i tampoc no aporten noves idees entorn de la definició de la cohesió social o de la manera de mesurar-la en els aspectes sociolingüístics.

L’estudi que tracta més específicament i més a fons dels aspectes lingüístics de la cohesió social és el projecte europeu de recerca MIME —Mobility and Inclusion in Multilingual Europe— (Grin et al., 2018). Per això creiem que val la pena prestar-hi una atenció específica.[13]


[12].Es tracta d’un dels congressos que se celebren cada dos anys entorn de la relació entre llengua i desenvolupament (Language and Development Conference). Es poden consultar al portal http://www.langdevconferences.org.

[13].Podeu trobar-ne una descripció més general a la ressenya que vaig fer de Grin et al. (2018) a Marí (2019) i més informació sobre el projecte MIME al web https://www.mime-project.org o sobre el 7è Projecte Marc (ara ja finalitzat) al portal https://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm.