Les proves dutes a terme a quart de secundària el 2018 situen aquest percentatge entre el més baix, d’un 9,8 % en llengua castellana, i el més alt, d’un 15,2 % en competència cientificotecnològica. En llengua catalana, aquest percentatge és del 10 %.

La comparació per categories de centres contribueix a explicar els factors associats a la desigualtat. En competències lingüístiques i no lingüístiques, als centres de complexitat alta, amb un percentatge més elevat de nouvinguts, alumnes amb necessitats educatives especials i condicions familiars desafavorides, hi ha més nivells baixos de competència —entre un 20 % i un 26 %— que als centres de complexitat baixa —entre un 4 % i un 5 %. Tampoc es pot considerar equitatiu que entre el 30 % i el 35 % dels alumnes tinguin un coneixement entre baix i mitjà de totes les competències.

I si es parla de gènere, no hi ha gaires diferències entre els sexes: les noies són lleugerament més competents en llengües i ho són menys en matemàtiques.

Els centres de complexitat alta mostren quin és el clúster de factors que s’interrelacionen per a crear desigualtat: Alguns centres de complexitat alta manifesten que les necessitats econòmiques derivades de les famílies, moltes de les quals són d’origen immigrant, impacten en la salut emocional dels infants i afecten, lògicament, el rendiment escolar.