Els resultats obtinguts en les cinc variables analitzades confirmen, amb algunes variants, les hipòtesis de partida i mostren que, des del punt de vista territorial, les fractures o desigualtats socials més destacades no es corresponen tant en l’àmbit geogràfic de referència, la grandària poblacional o la intensitat d’urbanització, sinó, en primer lloc, a la segregació residencial. Vegem-ho successivament pel que fa al nivell d’estudis, el risc de pobresa, el grup social de pertinença, la salut percebuda i la satisfacció subjectiva amb la pròpia vida.