1.8.1. Percentatge d’alumnes situats en el nivell inferior de competències

Un dels indicadors d’equitat que considera PISA és el percentatge d’alumnes que queden situats en el nivell inferior de les competències clau. Un sistema educatiu no hauria de sobrepassar el 15 % del seu alumnat en aquest nivell inferior de competències —matemàtica, cientificotecnològica i de comprensió lectora—, segons l’objectiu de l’Estratègia Europa del 2020 del Consell d’Europa.

Els resultats de l’informe PISA 2015 (Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2015) indiquen que Catalunya té entre un 15 % i un 18 % de l’alumnat situat en el nivell baix de les competències, similar al de la mitjana de la Unió Europea i de l’OCDE. En competència científica, que va ser la competència prioritària en l’informe PISA 2015, Catalunya va tenir un 16 % de l’alumnat en aquesta franja. Va quedar situada en el vuitè lloc dels quaranta països de l’OCDE, amb valors que van oscil·lar entre el 9 % d’Estònia i el 48 % de Mèxic. I si s’agafa el Japó com a marc de referència en competència matemàtica, els indicadors són els següents: al Japó, l’11 % de l’alumnat se situa en el nivell baix de les competències, mentre que a Catalunya se situa en el 18 %.

Els resultats de les mateixes proves PISA indiquen també que l’alumnat nadiu se situa en comprensió lectora entre 58 i 62 punts per sobre de l’alumnat migrat —de segona i primera generació. Aquest informe atribueix les desigualtats en els resultats acadèmics al diferent nivell educatiu de les famílies i a la condició d’immigrant.

1.8.2. Resiliència

La resiliència, que és la capacitat dels éssers vius de superar situacions adverses, en el context educatiu fa referència a la capacitat d’aquell alumnat que malgrat que es troba en una situació socioeconòmica complexa i poc afavorida, obté resultats per sobre d’allò que caldria esperar. Com és sabut, en aquesta resposta influeixen les capacitats individuals de l’alumne, però també la qualitat del centre educatiu, el capital social de la família i l’entorn social. En aquest sentit, cal advertir que «sense l’acompanyament de tots aquests factors, l’efectivitat de l’atenció escolar no és suficient» (Alegre, 2015).

Empíricament, es defineix pel percentatge d’alumnes situats en el primer quartil de l’ISEC (índex socioeconòmic i cultural) que puntuen en l’escala per sobre del segon quartil (puntuació PISA). A Catalunya aquest percentatge està situat en l’11 %. Sobre els mateixos resultats de l’informe PISA de les dades donades anteriorment podem comparar les dels països europeus (gràfic 1).

Font: FESE i PISA 2015. Resultados clave. OCDE (1916), p. 8.