2.1. Competències no lingüístiques

L’informe PISA del 2015 (Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2015, op. cit.) indica que el sistema educatiu català té un nivell de resultats acadèmics equiparable al de molts països de l’entorn que tenen el mateix nivell de desenvolupament. Els resultats en competències acadèmiques a la fi de l’educació obligatòria mostren que Catalunya, en comparació amb un total de quaranta-dos països, se situa en la posició 13 en competència científica, en la 16 en comprensió lectora i en la 15 en competència matemàtica. Les mitjanes en totes les competències són lleugerament superiors a les de la Unió Europea i de l’OCDE. En alguna d’aquestes tres competències estem lleugerament per sota, lleugerament per damunt o a un nivell semblant al d’alguns països de la Unió Europea —Àustria, França, Alemanya, Dinamarca, Suècia i Bèlgica.

Per bé que el factor migratori fa que els contextos entre els diversos països no siguin comparables, els resultats estan lluny dels que mostren alguns països amb competències òptimes —el Japó, Finlàndia, Estònia, el Canadà, Corea del Sud, etc.), cosa que indica que encara hi ha una possibilitat de millora important en aquestes competències acadèmiques. Així i tot, i per comparació, cal donar valor a aquests resultats en un context tan complex com el català.

Les proves del 2018 (OCDE, 2019), tot i amb algun lleuger retrocés en matemàtiques i ciències, confirmen també que els resultats són lleugerament superiors a la mitjana dels països de l’OCDE i superiors a la mitjana d’Espanya. Aquest mateix informe indica també que quan s’agafen els resultats al llarg dels anys no es troba cap augment o disminució significatiu en cap matèria.