Ainscow, M. [et al.] (2012). «Making Schools effective for all: rethinking the task». School Leadership and Management, vol. 32, núm. 3, p.1 97-213

Ajuntament de Barcelona (2016). Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2015). Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Albaigés, B.; Padró, F. (2017). L’estat de l’educació a Catalunya: Anuari 2016. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Alegre, M. (2015). Són efectius els programes de tutorització individual com a eina d’atenció a la diversitat? Barcelona: Ivàlua i Fundació Jaume Bofill.

Arnau, J. i Pereña, M. (2018). Les competències lingüístiques de la població escolar de Catalunya: Una qüestió d’equitat? [Inèdit]

Arnau, J. (2017). Ara és demà: Debat sobre el futur de l’educació a Catalunya [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. <http://sfcs.espais.iec.cat/files/2016/09/arnau_comunicacio_sfcs.pdf>.

Bayona, J.; Domingo, A. (2018). El fracàs escolar dels descendents de la immigració a Catalunya: més que una assignatura pendent. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d’Estudis Demogràfics.

Besalú, Xavier; Vila, Ignasi (2007). La buena educación: Libertad e igualdad en la escuela del siglo xxi. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia: La Catarata.

Castelli, L.; Ragazzi, S.; Crescentini, A. (2012). «Equity in education: a general overview». Procedia: Social and Behavioral Sciences, núm. 69, p. 2243-2250.

Colomer, F.; Martínez, C.; Tataret, M. (2018). Abandonament escolar prematur i qualitat de govern a les regions europees. Barcelona: Fundació Catalunya-Europa.

Comissió Europea (2009). Educación y formación (ET 2020) [en línia]. <https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_es>

—  (2011). Abordar el abandono escolar prematuro: una contribución clave a la agenda Europa 2020. [en línia]. Brussel·les. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0018&from=EN>.

Cots, Jordi (2011). La realització dels drets dels infants, avui: Seminari commemoratiu del vintè aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Essomba, M. A.; Laouaji El Gharbi, S.; Crespo R. (2010). «Jeunesses diverses dans une ville diverse: le cas de Badalona en Catalogne». A: Education, diversité et cohésion sociale en Méditerranée occidentale [en línia]. Rabat: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000188331>, p. 104-139.

Generalitat de Catalunya (2008). Pacte Nacional per a la Immigració: Un pacte per viure junts i juntes. [en línia] Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració. <https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/sites/default/files/documentos/document_final_pni_catala1.pdf>.

Generalitat de Catalunya (2009a). Pla per a la Llengua i la Cohesió Social [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. <http://www.xtec.cat/serveis/eap/e3900133/pdf/cohesio.pdf>.

—  (2009b). Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. <http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/normativa/normativa-educacio/lec_12_2009.pdf>.

Generalitat de Catalunya (2018a). País de naixement dels alumnes de règim general per serveis territorials: Curs 2017/2018. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.

—  (2018b). El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya: L’aprenentatge i ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. <http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/model-linguistic/model-linguistic-Catalunya-CAT.pdf>.

Generalitat de Catalunya. Consell Escolar de Catalunya (2019) Pla d’Educació Digital: Projecte de decret de l’Institut Obert de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. <http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/disposicions-normatives/en-tramit/projectes-decret/dioc>.

Generalitat de Catalunya. Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2013). Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya. 2013 [en línia]. Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. <http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/informes-19.pdf>.

—  (2017a) PISA 2015: Síntesi de resultats [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. <http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/Quaderns-36.pdf>.

—  (2017b). El coneixement de les llengües catalana i castellana de l’alumnat de Catalunya [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. <http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/Informes21catala.pdf>.

—  (2018a). L’avaluació de sisè d’educació primària 2018: Síntesi de resultats [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. <http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/quaderns41.pdf>.

—  (2018b). L’avaluació de quart d’ESO 2018: Síntesi de resultats [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. <http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/quaderns40.pdf>.

—  (2019). L’avaluació de quart d’ESO 2019 [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. <http://csda.gencat.cat/web/.content/home/consell_superior_d_avalua/pdf_i_altres/static_file/quaderns43.pdf>.

Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació (2019). Abandonament prematur del estudis (18-24 anys) [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. <http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/abandonament-prematur>.

Generalitat de Catalunya. Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (2019). Les quaranta principals nacionalitats estrangeres presents a Catalunya: 1 de gener del 2019 [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. <https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/perfils_demografics/PERFIL_Paisos.pdf>.

—  (2019). Població estrangera empadronada a Catalunya: Xifres provisionals a 1 de gener del 2019 [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. <https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/05immigracio_refugi/perfils_demografics/PERFIL_ambits.pdf>.

Huguet, A.; Navarro, J. L.; Chireac, S. M.; Sansó, C. (2013). «The acquisition of Catalan by immigrant children. The effect of lengh of stay and familiy language». A: Arnau, J. (ed.). Reviving Catalan at school: Challenges and instructional approaches. Bristol: Multilingual Matters; Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, p. 29-48.

Mateo, J. (2018). Acta núm. 260 de la Comissió d’Ordenació del Sistema Educatiu. Consell Escolar de Catalunya.

Mckinsey (2019). Conclusiones del informe McKinsey. [en línia]. Foro Interdisciplinar Rafael Termes. Madrid: IESE. <https://www.coursehero.com/file/30817424/Conclusiones-del-informe-MCKINSEYpdf>.

Miró, S. (2017). «Com ha evolucional l’FP dual en el sistema educatiu català?». [en línia] Pime al dia. <https://www.pimealdia.org/ha-evolucionat-lfp-dual-sistema-educatiu-catala>.

Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (2008) «Ten Steps to Equity in Education». [en línia] OECD Policy Brief. <https://www.oecd.org/education/school/39989494.pdf>.

—  (2012). «Equity and Quality in Education. Supporting Disadvantaged Students and Schools». [en línia] OECD Multilingual Summaries <http://www.oecd.org/education/school/49620025.pdf>.

—  (2019). PISA 2018 results. [en línia] OECD Programme for International Student Assessment <https://www.oecd.org/pisa/Combined_Executive_Summaries_PISA_2018.pdf>.

Organització de les Nacions Unides (1959). Declaració dels Drets de l’Infant de 1959. [en línia]  <https://ca.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3_dels_Drets_de_l%27Infant_de_1959>.

PIME (2016). «Oferta de cicles formatius de grau mitjà». A: PIME al dia [en línia]. <https://www.pimealdia.org>.

Prats, E. (2019). El projecte MIR. Acta núm. 262 de la Comissió d’Ordenació del Sistema Educatiu. Consell Escolar de Catalunya.

Puig, Miquel (2016). «Abandonament escolar prematur». A: Vilalta, J. M. Anuari 2015: Reptes de l’educació a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Querol, M. (2011). Relacions entre actituds i competències lingüístiques al final de l’educació secundària obligatòria: El cas de l’alumnat d’origen immigrant a Catalunya [tesi de doctorat]. Lleida: Universitat de LIeida.

Sicilia, G.; Simancas R. (2018). Equitad educativa en España: Comparación regional a partir de PISA 2015 [en línia]. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. <https://www.fundacionareces.es/recursos/doc/portal/2018/03/20/equidad-educativa-en-espana.pdf>.

Síndic de Greuges (2016). La segregació escolar a Catalunya (I): La gestió del procés d’admissió d’alumnat [en línia]. <https://www.sindic.cat/site/unitFiles/4155/Informe%20segregacio%20escolar_I_gestioprocesadmissio_defok.pdf>, p. 21.

Síndic de Greuges (2016). La segregació escolar a Catalunya (II): Condicions d’escolarització [en línia]. <http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4227/Informe%20segregacio%20escolar_II_condicions_escolaritzacio_def.pdf>.

Síndic de Greuges (2019). Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: Un compromís per a l’èxit educatiu. [en línia]. <http://www.sindic.cat/site/unitFiles/6058/Pacte%20segregacio%20escolar%202018_definitiu.pdf>

Tarabini, Aina (2017). L’escola no és per a tu: El rol dels centres educatius en l’abandonament escolar [en línia]. Barcelona: Fundació Bofill. <https://www.fbofill.cat/sites/default/files/IB_65_abandonamentescolar_WEB.pdf>.

UNESCO (2012). Education for sustainable development (ESD). [en línia] París: Unesdoc, Biblioteca Digital. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000222120>.

—  (2017). A guide for ensuring inlusion and equity in education. [en línia] París: Unesdoc, Biblioteca Digital. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248254>.

UNICEF (2015). Convención sobre los derechos del niño [en línia]. Madrid: UNICEF. Comité Español. <https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/convencion_derechos_nino_integra.pdf>.

Vilalta, J. M. (2016). Reptes de l’educació a Catalunya: Anuari 2015 [en línia] Barcelona: Fundació Jaume Bofill. <https://www.fbofill.cat/sites/default/files/RepteseducacioCatalunya.Anuari2015_041016.pdf>.